Regulamin sklepu internetowego Biohac

Cze艣膰!

Poni偶ej znajdziesz regulamin, w kt贸rym zawarte zosta艂y informacje m.in. o sposobie z艂o偶enia zam贸wienia prowadz膮cego do zawarcia umowy, szczeg贸艂ach dotycz膮cych realizacji zawartej umowy, formach dostawy i p艂atno艣ci dost臋pnych w sklepie, procedurze odst膮pienia od umowy, czy post臋powaniu reklamacyjnym.

Przydatne informacje znajdziesz tak偶e na stronach:

W razie jakichkolwiek uwag, pyta艅, w膮tpliwo艣ci, jeste艣my do Twojej dyspozycji pod adresem kontakt@biohac.pl

搂 1

POSTANOWIENIA OG脫LNE

 1. Sklep biohac.pl dzia艂a na zasadach okre艣lonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin okre艣la warunki zawierania i rozwi膮zywania Um贸w Sprzeda偶y Produktu oraz tryb post臋powania reklamacyjnego, a tak偶e rodzaje i zakres us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 przez Sklep biohac.pl, zasady 艣wiadczenia tych us艂ug, warunki zawierania i rozwi膮zywania um贸w o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮.
 3. Ka偶dy Us艂ugobiorca z chwil膮 podj臋cia czynno艣ci zmierzaj膮cych do korzystania z Us艂ug Elektronicznych Sklepu biohac.pl zobowi膮zany jest do przestrzegania postanowie艅 niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w聽niniejszym Regulaminie maj膮 zastosowanie przepisy:
  1. ustawy o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 z dnia 18 lipca 2002 r.,
  2. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
  3. ustawy o pozas膮dowym rozwi膮zywaniu spor贸w konsumenckich z dnia 23 wrze艣nia 2016 r.,
  4. ustawy Kodeks cywilny z聽dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz inne w艂a艣ciwe przepisy prawa polskiego.

搂 2

DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 1. FORMULARZ ZAM脫WIENIA 鈥 formularz dost臋pny na stronie internetowej https://biohac.pl/zamowienie umo偶liwiaj膮cy z艂o偶enie Zam贸wienia.
 2. KLIENT 鈥 Us艂ugobiorca, kt贸ry zamierza zawrze膰 lub zawar艂 Umow臋 Sprzeda偶y ze Sprzedawc膮.
 3. KONSUMENT 鈥 osoba fizyczna, kt贸ra dokonuje z przedsi臋biorc膮 czynno艣ci prawnej niezwi膮zane bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮.
 4. PRZEDSI臉BIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieb臋d膮ca osob膮 prawn膮, kt贸rej ustawa przyznaje zdolno艣膰 prawn膮, prowadz膮ca we w艂asnym imieniu dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 lub zawodow膮.
 5. PRODUKT 鈥 dost臋pna w Sklepie rzecz ruchoma b臋d膮ca przedmiotem Umowy Sprzeda偶y mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮.
 6. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.
 7. SKLEP – Sklep internetowy Us艂ugodawcy dzia艂aj膮cy pod adresem biohac.pl.
 8. SPRZEDAWCAUS艁UGODAWCA 鈥 Firma Szymon Buba艂a, z siedzib膮 pod adresem Jagiello艅ska 3/28, 41-200 Sosnowiec, NIP: 9542792752
 9. UMOWA SPRZEDA呕Y 鈥 Umowa Sprzeda偶y Produktu zawarta mi臋dzy Klientem, a Sprzedawc膮 za po艣rednictwem Sklepu.
 10. ZAM脫WIENIE – o艣wiadczenie woli Klienta stanowi膮ce ofert臋 zawarcia Umowy Sprzeda偶y Produktu ze Sprzedawc膮.
 11. CENA 鈥 warto艣膰 wyra偶ona w jednostkach pieni臋偶nych, kt贸r膮 Klient jest obowi膮zany zap艂aci膰 Sprzedawcy za Produkt.

搂 3

INFORMACJE DOTYCZ膭CE PRODUKT脫W ORAZ ICH ZAMAWIANIA

 1. Sklep biohac.pl prowadzi sprzeda偶 Produkt贸w za po艣rednictwem sieci Internet.
 2. Produkty oferowane w Sklepie s膮 nowe, zgodne z umow膮 i zosta艂y legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Informacje znajduj膮ce si臋 na stronach internetowych Sklepu nie stanowi膮 oferty w rozumieniu przepis贸w prawa. Klient, sk艂adaj膮c Zam贸wienie, sk艂ada ofert臋 kupna okre艣lonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w z艂otych polskich (PLN) i zawiera wszystkie sk艂adniki. Cena nie zawiera koszt贸w dostawy.
 5. Zam贸wienia mo偶na sk艂ada膰 poprzez witryn臋 internetow膮 za pomoc膮 Formularza Zam贸wie艅 (Sklep biohac.pl) 鈥 24 godziny na dob臋 przez ca艂y rok.
 6. Warunkiem z艂o偶enia Zam贸wienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie si臋 z Regulaminem i akceptacja jego postanowie艅 w czasie sk艂adania Zam贸wienia.

搂 4

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDA呕Y

 1. Do zawarcia Umowy Sprzeda偶y, niezb臋dne jest wcze艣niejsze z艂o偶enie przez Klienta Zam贸wienia udost臋pnionym przez Sprzedawc臋 sposobem, zgodnie z 搂 3 pkt 5 oraz 6 Regulaminu.
 2. Po z艂o偶eniu Zam贸wienia Sprzedawca niezw艂ocznie potwierdza jego otrzymanie.
 3. Potwierdzenie przyj臋cia Zam贸wienia, o kt贸rym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu powoduje zwi膮zanie Klienta jego Zam贸wieniem. Potwierdzenie otrzymania Zam贸wienia nast臋puje poprzez przes艂anie wiadomo艣ci e-mail.
 4. Potwierdzenie otrzymania Zam贸wienia zawiera:
  1. potwierdzenie wszystkich istotnych element贸w Zam贸wienia,
  2. formularz odst膮pienia od umowy,
  3. niniejszy Regulamin zawieraj膮cy pouczenie o prawie do odst膮pienia od umowy.
 5. Z chwil膮 otrzymania przez Klienta wiadomo艣ci e-mail, o kt贸rej mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa Sprzeda偶y mi臋dzy Klientem, a Sprzedawc膮.
 6. Ka偶da Umowa Sprzeda偶y b臋dzie potwierdzana dowodem zakupu, kt贸ry b臋dzie do艂膮czany do聽Produktu.

搂 5

SPOSOBY P艁ATNO艢CI

 1. Sprzedawca udost臋pnia nast臋puj膮ce sposoby p艂atno艣ci:
  1. p艂atno艣膰 przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  2. p艂atno艣膰 za po艣rednictwem elektronicznego systemu p艂atno艣ci.
 2. W przypadku p艂atno艣ci przelewem tradycyjnym, wp艂aty nale偶y dokona膰 na rachunek bankowy numer: 05 1050 1214 1000 0097 2093 7565 (ING Bank 艢l膮ski)
  W tytule przelewu nale偶y wpisa膰 numer zam贸wienia.
 3. W przypadku p艂atno艣ci za po艣rednictwem elektronicznego systemu p艂atno艣ci Klient dokonuje zap艂aty przed rozpocz臋ciem realizacji Zam贸wienia. Elektroniczny system p艂atno艣ci umo偶liwia dokonanie p艂atno艣ci za pomoc膮 karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich bank贸w.
 1. Klient zobowi膮zany jest do dokonania zap艂aty ceny z tytu艂u Umowy Sprzeda偶y w terminie 7 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba 偶e Umowa Sprzeda偶y stanowi inaczej.
 2. Produkt zostanie wys艂any dopiero po jego op艂aceniu.

搂 6

KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

 1. Koszty dostawy Produktu, kt贸re pokrywa Klient, s膮 ustalane w trakcie procesu sk艂adania Zam贸wienia.
 2. Na termin dostawy Produktu sk艂ada si臋 czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewo藕nika:
  1. czas kompletowania zam贸wienia jest podany na stronie Produktu,
  2. dostawa Produkt贸w stanowi膮cych rzeczy ruchome przez przewo藕nika nast臋puje w terminie przez niego deklarowanym tj. 1 dni roboczych od momentu nadania przesy艂ki.
 3. Zakupione w Sklepie Produkty s膮 wysy艂ane wy艂膮cznie na terenie Polski za po艣rednictwem firmy kurierskiej.

搂 7

REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Reklamacja z tytu艂u braku zgodno艣ci Produktu z umow膮.
  1. Podstawa i zakres odpowiedzialno艣ci Sprzedawcy wobec Klienta b臋d膮cego Konsumentem z tytu艂u braku zgodno艣ci Produktu z umow膮 s膮 okre艣lone w ustawie o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r.,
  2. podstawa i zakres odpowiedzialno艣ci Sprzedawcy wobec Klienta b臋d膮cego Przedsi臋biorc膮, z tytu艂u r臋kojmi s膮 okre艣lone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,
  3. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta b臋d膮cego Konsumentem za brak zgodno艣ci Produktu z umow膮 istniej膮cy w chwili dostarczenia Produktu i ujawniony w ci膮gu 2 lat od tej chwili, chyba 偶e termin przydatno艣ci Produktu okre艣lony przez Sprzedawc臋 lub osoby dzia艂aj膮ce w jego imieniu jest d艂u偶szy,
  4. zawiadomienia o braku zgodno艣ci Produktu z umow膮 oraz zg艂oszenie odpowiedniego 偶膮dania mo偶na dokona膰 za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@biohac.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy
  5. w powy偶szej wiadomo艣ci w formie pisemnej lub elektronicznej nale偶y poda膰 jak najwi臋cej informacji i okoliczno艣ci dotycz膮cych przedmiotu reklamacji, w szczeg贸lno艣ci rodzaj i dat臋 wyst膮pienia nieprawid艂owo艣ci oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie u艂atwi膮 i przyspiesz膮 rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawc臋,
  6. dla oceny nieprawid艂owo艣ci i niezgodno艣ci Produktu z umow膮, Konsument ma obowi膮zek udost臋pni膰 Produkt Sprzedawcy, a Sprzedawca zobowi膮zany jest do odebrania go na sw贸j koszt,
  7. Sprzedawca ustosunkuje si臋 do 偶膮dania Klienta niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od momentu zg艂oszenia reklamacji,
  8. w przypadku reklamacji Klienta b臋d膮cego Konsumentem 鈥 nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zg艂oszenia jest jednoznaczne z jej uwzgl臋dnieniem,
  9. w zwi膮zku z uzasadnion膮 reklamacj膮 Klienta b臋d膮cego Konsumentem Sprzedawca odpowiednio:
 1. pokrywa koszty naprawy lub wymiany oraz ponownego dostarczenia Produktu do Klienta,
 2. obni偶a cen臋 Produktu (obni偶ona cena musi pozostawa膰 w proporcji ceny towaru zgodnego z umow膮 do towaru niezgodnego z umow膮) i zwraca Konsumentowi warto艣膰 obni偶onej ceny najp贸藕niej w terminie 14 dni od otrzymania o艣wiadczenia o obni偶eniu ceny od Konsumenta,
 3. w przypadku odst膮pienia od umowy przez Konsumenta 鈥 Sprzedawca zwraca mu cen臋 Produktu najp贸藕niej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru lub dowodu jego odes艂ania. W razie odst膮pienia od umowy, Konsument zobowi膮zany jest niezw艂ocznie zwr贸ci膰 towar do Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy,
 4. odpowied藕 na reklamacj臋 jest przekazywana na papierze lub innym trwa艂ym no艣niku np. wiadomo艣膰 mailowa lub SMS.

搂 8

PRAWO ODST膭PIENIA OD UMOWY

 1. Z zastrze偶eniem pkt 10 niniejszego paragrafu, Klient b臋d膮cy jednocze艣nie Konsumentem, kt贸ry zawar艂 umow臋 na odleg艂o艣膰, mo偶e od niej odst膮pi膰 bez podania przyczyn, sk艂adaj膮c stosowne o艣wiadczenie w terminie 30 dni.
 2. W razie odst膮pienia od umowy, Umowa Sprzeda偶y jest uwa偶ana za niezawart膮, a Konsument ma obowi膮zek zwr贸ci膰 Produkt Sprzedawcy lub przekaza膰 go osobie upowa偶nionej przez Sprzedawc臋 do odbioru niezw艂ocznie, jednak nie p贸藕niej ni偶 14 dni od dnia, w kt贸rym odst膮pi艂 od umowy, chyba 偶e Sprzedawca zaproponowa艂, 偶e sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odes艂anie Produktu przed jego up艂ywem.
 3. W przypadku odst膮pienia od Umowy Sprzeda偶y nale偶y dokona膰 zwrotu Produktu na adres Sprzedawcy
 4. Konsument ponosi odpowiedzialno艣膰 za zmniejszenie warto艣ci Produktu b臋d膮ce wynikiem korzystania z niego w spos贸b wykraczaj膮cy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, chyba 偶e Sprzedawca nie poinformowa艂 Konsumenta lub podmiotu, o kt贸rym mowa w 搂 10 o sposobie i terminie wykonania prawa odst膮pienia od umowy oraz nie udost臋pni艂 mu wzoru formularza odst膮pienia od umowy. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produkt贸w Konsument powinien obchodzi膰 si臋 z Produktami i sprawdza膰 je tylko w taki sam spos贸b, w jaki m贸g艂by to zrobi膰 w sklepie stacjonarnym.
 5. Z zastrze偶eniem pkt 6 oraz 8 niniejszego paragrafu, Sprzedawca dokona zwrotu warto艣ci Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy u偶yciu takiego samego sposobu zap艂aty, jakiego u偶y艂 Konsument, chyba 偶e Konsument wyra藕nie zgodzi艂 si臋 na inny spos贸b zwrotu, kt贸ry nie wi膮偶e si臋 dla niego z 偶adnymi kosztami. Z zastrze偶eniem pkt 7 niniejszego paragrafu, zwrot nast膮pi niezw艂ocznie, a najp贸藕niej w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Sprzedawc臋 o艣wiadczenia o odst膮pieniu od Umowy Sprzeda偶y.
 6. Je偶eli Konsument wybra艂 spos贸b dostawy Produktu inny ni偶 najta艅szy zwyk艂y spos贸b dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowi膮zany do zwrotu mu, poniesionych przez niego dodatkowych koszt贸w.
 7. Je偶eli Sprzedawca nie zaproponowa艂, 偶e sam odbierze Produkt od Konsumenta mo偶e wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem p艂atno艣ci otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia dowodu jej odes艂ania, w zale偶no艣ci od tego, kt贸re zdarzenie nast膮pi wcze艣niej.
 8. Konsument odst臋puj膮cy od Umowy Sprzeda偶y, zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu, ponosi jedynie koszty odes艂ania Produktu do Sprzedawcy.
 9. Termin czternastodniowy, w kt贸rym Konsument mo偶e odst膮pi膰 od umowy, liczy si臋 dla umowy, w wykonaniu kt贸rej Sprzedawca wydaje Produkt b臋d膮c zobowi膮zanym do przeniesienia jego w艂asno艣ci – od dnia, w kt贸rym Konsument (lub wskazana przez niego osoba trzecia inna ni偶 przewo藕nik) obj膮艂 Produkt w posiadanie.
 10. Prawo odst膮pienia od umowy zawartej na odleg艂o艣膰 nie przys艂uguje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzeda偶y m.in., w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany wed艂ug specyfikacji Konsumenta lub s艂u偶膮cy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 11. Prawo odst膮pienia od Umowy Sprzeda偶y przys艂uguje zar贸wno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drug膮 stron臋 umowy swojego zobowi膮zania w terminie 艣ci艣le okre艣lonym.

搂 9

RODZAJ I ZAKRES US艁UG ELEKTRONICZNYCH

 1. Us艂ugodawca umo偶liwia za po艣rednictwem Sklepu korzystanie z Us艂ugi Elektronicznej jak膮 jest zawieranie Um贸w Sprzeda偶y Produktu.
 2. 艢wiadczenie Us艂ugi Elektronicznej na rzecz Us艂ugobiorc贸w w Sklepie odbywa si臋 na warunkach okre艣lonych w Regulaminie.
 3. Us艂ugodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu tre艣ci reklamowych. Tre艣ci te, stanowi膮 integraln膮 cz臋艣膰 Sklepu i prezentowanych w nim materia艂贸w.

搂 10

WARUNKI 艢WIADCZENIA I ZAWIERANIA UM脫W O 艢WIADCZENIE US艁UG ELEKTRONICZNYCH

 1. 艢wiadczenie Us艂ugi Elektronicznej okre艣lonej w 搂 9 pkt 1 Regulaminu przez Us艂ugodawc臋 jest nieodp艂atne.
 2. Umowa o 艣wiadczenie Us艂ugi Elektronicznej polegaj膮cej na umo偶liwieniu z艂o偶enia Zam贸wienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwi膮zaniu z chwil膮 z艂o偶enia Zam贸wienia albo zaprzestania jego sk艂adania przez Us艂ugobiorc臋.
 3. Wymagania techniczne niezb臋dne do聽wsp贸艂pracy z聽systemem teleinformatycznym, kt贸rym pos艂uguje si臋 Us艂ugodawca:
  1. komputer (lub urz膮dzenie mobilne) z dost臋pem do Internetu,
  2. dost臋p do poczty elektronicznej,
  3. przegl膮darka internetowa,
  4. w艂膮czenie w przegl膮darce internetowej Cookies oraz Javascript.
 4. Us艂ugobiorca zobowi膮zany jest do korzystania ze Sklepu w spos贸b zgodny z prawem i dobrymi obyczajami maj膮c na uwadze poszanowanie d贸br osobistych i praw w艂asno艣ci intelektualnej os贸b trzecich.
 5. Us艂ugobiorca zobowi膮zany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Us艂ugobiorc臋 obowi膮zuje zakaz dostarczania tre艣ci o charakterze bezprawnym.

搂 11

REKLAMACJE ZWI膭ZANE ZE 艢WIADCZENIEM US艁UG ELEKTRONICZNYCH

 1. Reklamacje zwi膮zane ze 艣wiadczeniem Us艂ugi Elektronicznej za po艣rednictwem Sklepu Us艂ugobiorca mo偶e sk艂ada膰 za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy.
 2. W powy偶szej wiadomo艣ci e-mail, nale偶y poda膰 jak najwi臋cej informacji i okoliczno艣ci dotycz膮cych przedmiotu reklamacji, w szczeg贸lno艣ci rodzaj i dat臋 wyst膮pienia nieprawid艂owo艣ci oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie u艂atwi膮 i przyspiesz膮 rozpatrzenie reklamacji przez Us艂ugodawc臋.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Us艂ugodawc臋 nast臋puje niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od momentu zg艂oszenia.
 4. Odpowied藕 Us艂ugodawcy w sprawie reklamacji jest wysy艂ana na adres e-mail Us艂ugobiorcy podany w zg艂oszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Us艂ugobiorc臋 spos贸b


搂 12

POSTANOWIENIA KO艃COWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane s膮 zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodno艣ci jakiejkolwiek cz臋艣ci Regulaminu z obowi膮zuj膮cym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie maj膮 w艂a艣ciwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynik艂e z Um贸w Sprzeda偶y mi臋dzy Sklepem, a Konsumentami b臋d膮 rozstrzygane w pierwszej kolejno艣ci na drodze negocjacji, z intencj膮 polubownego zako艅czenia sporu, z uwzgl臋dnieniem ustawy o pozas膮dowym rozwi膮zywaniu spor贸w konsumenckich. Je艣li jednak nie by艂oby to mo偶liwe, lub te偶 by艂oby niesatysfakcjonuj膮ce dla kt贸rejkolwiek ze stron, spory b臋d膮 rozstrzygane przez w艂a艣ciwy s膮d powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
 4. Ewentualne spory powsta艂e pomi臋dzy Us艂ugodawc膮, a Us艂ugobiorc膮 (Klientem) b臋d膮cym jednocze艣nie Konsumentem zostaj膮 poddane s膮dom w艂a艣ciwym zgodnie z przepisami kodeksu post臋powania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
 5. Klient b臋d膮cy Konsumentem ma r贸wnie偶 prawo do skorzystania z pozas膮dowych sposob贸w rozstrzygania spor贸w w szczeg贸lno艣ci poprzez z艂o偶enie po zako艅czeniu post臋powania reklamacyjnego wniosku o wszcz臋cie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez s膮d polubowny (wniosek mo偶na pobra膰 na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Sta艂ych Polubownych S膮d贸w Konsumenckich dzia艂aj膮cych przy Wojew贸dzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dost臋pny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument mo偶e skorzysta膰 tak偶e z bezp艂atnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsument贸w lub organizacji spo艂ecznej, do kt贸rej zada艅 statutowych nale偶y ochrona konsument贸w. Pozas膮dowe dochodzenie roszcze艅 po zako艅czeniu post臋powania reklamacyjnego jest bezp艂atne.
 6. Konsument w celu polubownego rozwi膮zania sporu mo偶e w szczeg贸lno艣ci z艂o偶y膰 skarg臋 za po艣rednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dost臋pnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 7. Dokument opracowany za聽pomoc膮 automatycznego generatora dost臋pnego na聽stronie聽www.lexlab.pl/generator-regulaminu

Polecane produkty

30 dni na przymierzenie zwrot i wymian臋 okular贸w
30 dni na przymierzenie i testowanie鈥

Gwarancja satysfakcji

Jeste艣my pewni skuteczno艣ci naszych produkt贸w.
Dlatego dajemy Ci 30 dni na przymierzenie i przetestowanie okular贸w.

Do Paczkomat贸w InPost od 40 z艂

Darmowa wysy艂ka

Skorzystaj z darmowej dostawy.
Wystarczy, 偶e warto艣膰 produkt贸w przekroczy 40 z艂.

bezproblemowa wymiana biohac
Wymiana i zwrot za darmo

Bezproblemowa wymiana i zwrot

Pokrywamy koszty zwrotu i wymiany.
Dowiedz si臋 jak zwr贸ci膰 produkt.

Tw贸j koszyk
Logowanie

Nie masz jeszcze konta?

Sklep
0 Ulubione produkty
0 element Koszyk
Moje konto